06-44382639 info@mphc.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MP Haptotherapie & Coaching

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Therapeut: Marc Poorter, eigenaar van MP Haptotherapie & Coaching
  • Cliënt: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde diensten.

Artikel 2. Toepasbaarheid

De Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen MP Haptotherapie & Coaching en de cliënt. Eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van cliënten binden MP Haptotherapie & Coaching niet, behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en voor zover MP Haptotherapie & Coaching de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 3. Afspraken maken, verzetten, afzeggen

1. De cliënt kan een afspraak maken, verzetten of afzeggen tijdens een sessie of via telefonisch contact/ WhatsApp/ sms/ email.

2. Voor afspraken die door de cliënt meer dan 24 uur tevoren zijn afgemeld, worden geen kosten in rekening gebracht.

3. Afspraken, die niet door de cliënt zijn afgezegd tenminste 24 uur vóór het afgesproken tijdstip of zonder bericht niet nagekomen zijn, worden bij de cliënt volledig in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ziekte of andere vormen van overmacht, tenzij anders afgesproken. Andere afspraken worden expliciet in het dossier van de betreffende cliënt vastgelegd.

4. De therapeut kan een afspraak 24 uur vóór het afgesproken tijdstip zonder opgave van redenen verzetten.

Artikel 4. Betaling
1. Een sessie duurt circa één uur. Het tarief bedraagt € 89,50. Dit bedrag is vrijgesteld van Btw.

Jaarlijks kunnen de tarieven worden aangepast. Als gevolg van wettelijke dan wel fiscale maatregelen is het mogelijk om tussentijds de tarieven aan te passen. De cliënt zal de eerstvolgende sessie na de aanpassing het aangepaste tarief dienen te betalen.

2. Maandelijks ontvangt de cliënt per email een factuur voor de behandelingen in de betreffende maand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

3. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, zal cliënt daarvoor een betalingsherinnering ontvangen. Mocht daarop geen betaling volgen, dan ontvangt de cliënt een 2e en tegelijkertijd laatste betalingsherinnering. Bij deze 2e betalingsherinnering worden administratieve kosten van € 10, – in rekening gebracht. De kosten van de 2e betalingsherinnering komen volledig voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Indien de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger na de 2e betalingsherinnering wederom in gebreke blijft, worden incassomaatregelen getroffen om het verschuldigde bedrag te innen. Alle met incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 5. Dossiervoering

1. De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

2. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. De therapeut bewaart het dossier in een afgesloten dossierkast. Het dossier wordt 15 jaar na afronding van de therapie vernietigd.

3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: de als opdrachtbevestiging geldende ondertekende basisgegevens (naam, adres, telefoon, email), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessieverslagen, de uitschrijving en de evaluatie van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

4. De cliënt heeft het recht om het dossier in te zien, maar niet mee te nemen. Voor inzage dient de client een schriftelijk verzoek in te dienen. Als de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de cliënt bij de therapeut een verzoek in dienen tot wijziging van deze gegevens.

Artikel 6. Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de begeleiding van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Overleg met derden
1. De cliënt geeft schriftelijke toestemming voor overleg tussen de therapeut en de huisarts of medebehandelaars. Dit overleg gebeurt met medeweten van de cliënt.

2. In voorkomende gevallen kan de therapeut het zonder expliciete toestemming van de cliënt nodig achten derden (huisarts, medebehandelaars of super-/intervisoren) te raadplegen over een specifieke cliëntbegeleidingssituatie. Dit gebeurt met uiterste zorgvuldigheid en zo anoniem mogelijk (zonder bekendmaking van personalia). Binnen de setting van de super-/intervisie worden de uitgewisselde gegevens over die cliëntbegeleidingssituaties vertrouwelijk behandeld. 

Artikel 8. Klachten

De therapeut is aangesloten bij beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Hij heeft de afhandeling van klachten in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) uitbesteed aan de NFG. Zie hiervoor https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Artikel 9. Schade

De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Indien de therapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de begeleiding, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de cliënt.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

Duiven, 23 november 2023